Word Gastvrouw/heer

Voorwaarden voor deelname aan de Tupperware® paasactie

Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende deelnemingsvoorwaarden:

1. Organisator en actie

Tupperware Belgium NV, Louizalaan 240, 1050 Brussel (hierna “de organisator” genoemd) organiseert een Paassactie tussen 1.04.2022 en 18.04.2022. Als onderdeel van deze promotie heeft elke deelnemer aan de Tupperware® Paaseierenjacht de mogelijkheid om een korting te krijgen op zijn bestelling in de Tupperware® webhop, overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden (hierna de “Paasactie” genoemd).

2. Recht op deelname

Alle personen met onbeperkte handelingsbevoegdheid, ouder dan 18 jaar en wonend in België, hebben het recht deel te nemen. Werknemers van de organisator en van ondernemingen die aan de Paasactie deelnemen, mogen niet deelnemen.

De organisator heeft het recht individuele personen van deelname uit te sluiten, mits er legitieme redenen zijn, zoals het niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname, (poging tot) manipulatie of het gebruik van een valse naam op het bestelformulier, meermaals gebruik van een promocode, etc. Indien aan de voorwaarden voor uitsluiting is voldaan, kunnen de kortingen ook op een later tijdstip worden ingetrokken of opgeëist. De uitsluiting geeft geen aanleiding tot enige aanspraak van de deelnemers jegens de organisator.

3. Deelname

Deelname aan de Paasactie is mogelijk van 1.04.2022 tot 18.04.2022. De klant kan verborgen paaseieren vinden op de pagina www.tupperware.be/nl, de eieren verschijnen willekeurig en verbergen een promotionele code. De 3 verschillende promotionele codes geven kans op : 10% korting + gratis levering (onbeperkt aantal coupons), 50 coupons die een gratis spatula (refD558) bieden zonder gratis levering en tot slot 1 coupon die 50% korting geeft op een bestelling van maximaal €250 (incl BTW) plus gratis levering.

Om gebruik te kunnen maken van de kortingscodes en bijbehorende kortingen is het noodzakelijk om Tupperware®-producten te bestellen op de Tupperware® webshop ten laatste voor 30/04/2022. Elk ander gebruik van de kortingscode, bijvoorbeeld op een Tupperware Party, is uitgesloten.

De kortingscode moet worden ingevoerd in het daartoe bestemde veld tijdens het bestelproces en klik vervolgens op de knop “Toepassen”. Het latere gebruik van de kortingscode is eveneens uitgesloten, evenals de betaling van de korting(en) in contanten of enige andere vergoeding voor de waarde van de korting(en) en/of de overdracht van de korting en/of de kortingscode aan een derde. Er is slechts één kortingscode van toepassing per bestelling, in overeenstemming met de hier vermelde voorwaarden. De kortingscodes van deze actie zijn niet cumuleerbaar met kortingscodes of vouchers van andere acties van de organisator.

4. Retours

De klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant Tupperware België op de hoogte brengen op het adres dat in de privacy policy en het retourformulier wordt vermeld:  https://www.tupperware.be/shop/nl/returns/guest/new/

Opdat de herroepingstermijn in acht wordt genomen, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Alleen de door de klant betaalde waarde (exclusief leveringskosten) kan worden terugbetaald.

5. Aansprakelijkheid

De organisator is alleen aansprakelijk voor schade die door hemzelf of door een van zijn plaatsvervangers is veroorzaakt, hetzij opzettelijk of door grove nalatigheid, hetzij door het niet nakomen van verplichtingen die essentieel zijn voor de uitvoering van het contract (kardinale verplichtingen). Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door verwonding van leven, lichaam en/of gezondheid. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt met name voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens of dergelijke, door storingen in de technische uitrusting of in de dienst, door onjuiste inhoud, door het verlies of het wissen van gegevens of door virussen.

6. Wijzigingen in de Paasactie

De organisator behoudt zich het recht voor de Paaskortingsactie om zwaarwegende redenen te annuleren, te wijzigen, op te schorten of in te trekken. De deelnemer heeft in dit verband geen rechten. Een belangrijke reden is met name wanneer de correcte uitvoering van de actie om technische redenen (bv. een virus in het computersysteem, manipulatie of fout in de hardware en/of software) of juridische redenen niet meer kan worden gegarandeerd. Voor zover een dergelijke beëindiging het gevolg is van het gedrag van een deelnemer, kan de organisator van deze persoon vergoeding van de geleden schade verlangen.

7. Diversen

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze deelnemingsvoorwaarden ongeldig zijn of een leemte bevatten, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of onvolledige bepaling zal worden vervangen of aangevuld door een bepaling die de belangen van de organisator en de deelnemers het dichtst benadert, onder voorbehoud van andere individuele overeenkomsten tussen de partijen. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

Alle vragen, opmerkingen of klachten in verband met de actie dienen per e-mail naar [javascript protected email address] te worden gezonden.

Informatie over gegevensbescherming

In het kader van de uitvoering van het koopcontract (zie onze privacy policy op www.tupperware.be), worden de toepassing van de kortingscodes als aanvullende informatie toegevoegd aan de opgeslagen persoonsgegevens. De voorschriften inzake gegevensbescherming voor de Tupperware® webshop blijven ongewijzigd.

Ontdek de volledige collecties in onze catalogus
Toon me